Osobní údaje

Zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů společností Technické služby Adršpach, s.r.o.

V tomto dokumentu naleznete informace o zpracování osobních údajů společností Technické služby Adršpach, s.r.o., IČO: 252 99 115, se sídlem Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 14110 (dále jen „Společnost“), v souvislosti s užíváním webového portálu na adrese www.adrspasskeskaly.cz/online-vstupenky (dále jen „Webový portál“).

1. ZÁKLADNÍ POJMY

1.1 V úvodu bychom Vás rádi informovali o některých základních pojmech, se kterými pracuje tato informace a které jsou definovány také v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“).

1.2 „Osobními údaji“ jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jde o osobu, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, IČO, lokační údaje, síťový identifikátor).

1.3 „Subjekt údajů“ je konkrétní osoba, o jejíž osobní údaje v daném případě jde.

1.4 „Zpracováním“ je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji (např. zaznamenání, uspořádání, uložení ad.)

1.5 „Správcem“ je osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů.

1.6 „Zpracovatelem“ je osoba, která zpracovává osobní údaje pro správce.

1.7 „Příjemcem“ je osoba, které byly osobní údaje poskytnuty.

1.8 „Souhlasem“ subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely a na následujících právních základech:

   1. pro účely splnění smluvních povinností, kterou s Vámi Společnost uzavře (smlouva uzavřená na základě Vaší objednávky na Webovém portálu);
   2. pro účely vedení databáze našich zákazníků na základě oprávněného zájmu Společnosti na vedení této databáze;
   3. pro účely plnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů (vedení účetnictví apod.);
   4. pro účely vymáhání právních nároků Společnosti na základě oprávněného zájmu Společnosti na ochraně jejich práv;
   5. v případě, že nám k tomu udělíte souhlas (formou přihlášením k odběru skrze link zaslaný Vám spolu s objednávko), pro účely zasílání obchodních sdělení propagujících Společnost a/nebo zboží či služby Společnosti (např. akčních nabídek, informací o konaných akcích či obdobná sdělení) v nepravidelném newsletteru.

2.2 V případě zpracování osobních údajů pro účely plnění smluvních povinností a na základě smlouvy, je poskytnutí Vašich identifikačních a kontaktních údajů nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy.

2.3 Společnost získává osobní údaje zpravidla přímo od subjektu údajů, tedy od Vás.

3. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI

3.1 V záležitostech, které se týkají zpracování osobních údajů se na Společnost můžete obracet prostřednictvím následujících kontaktů:

 • email: info@adrspasskeskaly.cz
 • telefonní kontakt: +420 731 151 656
 • kontaktní adresa: Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach

4. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1 Za účely stanovenými v článku 2 zpracovává Společnost zejména následující údaje:

   1. identifikační údaje (jméno, příjmení, IČO apod.);
   2. kontaktní údaje (adresa doručení, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.);
   3. další údaje nezbytné pro plnění smlouvy (např. údaj o způsobu platby, údaj o způsobu doručení, počet a druh objednaného zboží apod.);
   4. další údaje ke kterým udělil subjekt údajů souhlas.

5. DOBA ZPRACOVÁNÍ

5.1 Vaše údaje budou zpracovávány:

   1. pro účely plnění ze smlouvy po dobu trvání této smlouvy;
   2. pro účely vedení databáze kontaktů zákazníků Společnosti po dobu 2 let od Vaší poslední objednávky;
   3. pro účely plnění právních povinností po dobu nezbytnou dle příslušeného právního předpisu, který Společnosti povinnost ukládá;
   4. pro účely obhajoby právních nároků Společnosti nejméně po dobu jednoho roku od skončení promlčecí doby těchto nároků;
   5. pro účely zasílání obchodních sdělení v nepravidelném newsletteru po dobu 2 let od udělení souhlasu se zasíláním newsletteru a v případě, že před uplynutím této doby souhlas odvoláte, pak po dobu, než bude odvolán;

vždy však nejdéle po dobu, po kterou je tyto údaje možné zpracovávat v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

6. PŘÍJEMCI A ZPRACOVATELÉ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1 Vámi poskytnuté osobní údaje mohou být dále předány/zpřístupněny jiným příjemcům. Jedná se např. o smluvní partnery Společnosti (dopravce, poskytovatelé IT služeb, příp. poskytovatelé daňových, právních či jiných služeb), dále se může jednat o orgány veřejné moci (úřady, soudy, orgány činné v trestním řízení) a další.

7. COOKIES

7.1 Když navštívíte Webový portál, automaticky o Vás zpracováváme tzv. cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webové stránky ukládají do Vašeho prohlížeče. Cookies umožňují webovým stránkám řádně fungovat a zaznamenat informace o návštěvě zákazníka (například nastavení, preferovaný jazyk apod.).

7.2 Jaké jsou soubory cookies?

základní (technické) cookies – tyto cookies zajišťují správnou funkčnost webových stránek a v průběhu návštěvy webových stránek napomáhají jejich správnému zobrazení, bez nich by webové stránky nefungovaly správně nebo by jejich funkčnost byla omezena;

funkční cookies – tyto cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby nebo aktuální stav stránek (např. volbu jazyka či jiné preference), čímž vylepšují funkcionalitu stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek. Aby bylo možné rozpoznat opakovanou návštěvu webových stránek a zobrazit webové stránky tak, jak byly uživatelem nastaveny, nemohou být smazány po ukončení relace (zavření prohlížeče), ale zůstávají uloženy v zařízení;

provozní (analytické) soubory cookies – informace shromážděné pomocí těchto souborů cookies slouží především k lepšímu pochopení způsobu používání webové stránky a pro optimalizaci webových stránek. Pomocí těchto cookies tak lze zjistit, na které části webové stránky uživatel kliknul, jaký obsah webových stránek byl zobrazen, počet návštěv;

reklamní cookies - tyto cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě.

Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem (např. Google);

cookies třetích stran – pokud je na webových stránkách umístěn obsah z jiných webových stránek (např. Facebook, Youtube apod.), nebo používá nástroje pro analýzu nebo cílení marketingu třetí strany (např. nástroje Google), mohou být ukládány soubory cookies těchto třetích stran. Za ukládání těchto cookies pak odpovídají tyto třetí strany, zobrazená webová stránka nad nimi nemá kontrolu.

7.3 V souvislosti s Webovými stránkami do Vašeho zařízení ukládáme a zpracováváme tzv. technické cookies, funkční cookies, provozní (analytické) cookies a reklamní cookies. Dále jsme pak společnostem Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA a Facebook Inc., sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, umožnili, aby prostřednictvím Webových stránek ukládali své cookies, tedy tzv. cookies třetích stran.

7.4 Upozorňujeme, že zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost webových stránek. Vaše preference můžete ve Vašem internetovém prohlížeči libovolně kdykoliv měnit (viz níže).

7.5 V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, naše Společnost vychází z toho, že se zpracováním cookies souhlasíte a zpracovává informace o chování obsažená v cookies.

7.6 Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovávány dalšími zpracovateli, a to zejména osobami, které Společnosti poskytují IT služby. Společnost v souvislosti s Webovými stránkami využívá službu Google Analytics a Facebook pixel. Soubory cookies tedy mohou být zpracovávány společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a společností Facebook Inc., sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Zásady služby Analytics lze nalézt pod tímto odkazem: https://support.google.com/analytics/answer/4597324. Zásady služby Facebook pixel lze nalézt pod tímto odkazem:

https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

7.7 Jak zamezit Cookies?

Ukládání cookies lze nastavit v nastavení internetových prohlížečů, kde lze povolit nebo zakázat navštíveným webům ukládat a číst data ze souborů cookies, případně všechny soubory cookies uložené na Vašem zařízení smazat. Internetové prohlížeče zpravidla umožňují nastavit blokování souborů cookies třetích stran. Některé internetové prohlížeče umožňují nastavit své preference ohledně konkrétních internetových stránek (např. zakázat nebo povolit ukládání cookies pouze pro vybrané webové stránky). Více informací k nastavení získáte na webových stránkách Vašeho internetového prohlížeče.

7.8 Níže naleznete odkazy na návody ohledně nastavení cookies pro nejčastěji používané internetové prohlížeče:

 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Seznam.cz prohlížeč
 • Safari

8. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

8.1 Společnost zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem. Údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely. Společnost dbá na to, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Společnost přijímá veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

8.2 Společnosti záleží na ochraně práv subjektů údajů a řádném zabezpečení osobních údajů, proto při zpracování osobních údajů dbá na to, aby prostřednictvím vhodných technických či jiných opatření zajistila co nejvyšší možnou úroveň zabezpečení odpovídající možným rizikům příslušného zpracování.

8.3 Subjekt údajů může od správce požadovat informace a přístup k osobním údajům v souladu s články 13 a 14 GDPR, jedná se zejména o právo požadovat:

   1. totožnost a konkrétní údaje správce,
   2. sdělení účelů zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny,
   3. přístup k osobním údajům,
   4. opravu, výmaz či omezení zpracování osobních údajů,
   5. ukončení zpracování osobních údajů.

8.4 Subjekt údajů může dále vznášet námitky proti zpracování. Pokud je zpracování založeno na souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR) má subjekt údajů právo odvolat souhlas ke zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

8.5 Pokud jste Společnosti udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, a to zcela bezplatně.

8.6 V případě, že se domníváte, že Vaše údaje jsou Společností zpracovávány v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů. V zájmu co nejrychlejšího sjednání nápravy doporučujeme ovšem nejprve kontaktovat Společnost.

8.7 V případě jakýchkoli dotazů ohledně zpracování Vašich osobních údajů či pokud si přejete své osobní údaje aktualizovat či opravit, případně pokud chcete požádat o jejich výmaz či omezení zpracování anebo pokud chcete uplatnit námitku proti zpracování, obraťte se prosím na Společnost prostřednictvím kontaktů uvedených v čl. 3.

Ke stažení