Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dle jen „Občanský zákoník“), upravují práva a povinnosti smluvních stran vznikající v souvislosti s používáním webového portálu na adrese adrspasskeskaly.cz/online-vstupenky (dále jen „Webový portál“), a to zejména právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi společností Technické služby Adršpach, s.r.o., IČO: 252 99 115, se sídlem Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové pod sp. zn. C 14110 (dále jen „TS Adršpach“), jako provozovatelem Webového portálu a Prohlídkového okruhu, a zákazníkem Webového portálu, a dále zejména právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavřené mezi obcí Adršpach, IČO: 006 53 560, se sídlem Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach (dále jen „Obec Adršpach“), jako provozovatelem parkoviště, a zákazníkem Webového portálu.

1.2. Kontaktní údaje TS Adršpach:

 • Adresa: Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach
 • E-mail: info@adrspasskeskaly.cz
 • Telefon: +420 731 151 656

1.3. Kontaktní údaje Obce Adršpach:

 • Adresa: Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach
 • E-mail: ou1@obecadrspach.cz
 • Telefon: +420 491 586 038

1.4. Podnikatelem je osoba, která ve smyslu ustanovení § 420 a násl. Občanského zákoníku vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, a osoba zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „Podnikatel“).

1.5. Spotřebitelem je každý člověk, který při uzavírání smlouvy nebo při jednání s prodávajícím ve smyslu § 419 Občanského zákoníku jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

1.6. „Zákazník“ je uživatel Webového portálu, který uzavírá s TS Adršpach nebo Obcí Adršpach prostřednictvím Webového portálu smlouvu.

1.7. Provozovatelem prohlídkového okruhu v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály (dále jen „Prohlídkový okruh“) jsou TS Adršpach.

1.8. Vlastníkem parkoviště (dále jen „Parkoviště“) je Obec Adršpach.

1.9. Vstup na Prohlídkový okruh a vjezd na Parkoviště jsou zpoplatněny. Vstupné slouží pro údržbu a opravy návštěvnické infrastruktury a zajištění chodu Prohlídkového okruhu a Parkoviště. Vstupenka představuje náhradu za užití Prohlídkového okruhu. Vstupenku na Prohlídkový okruh a povolení k vjezdu na Parkoviště si lze zakoupit online prostřednictvím Webového portálu nebo fyzicky přímo na místě. TS Adršpach provozuje Webový portál za účelem prodeje online vstupenky na Prohlídkový okruh (dále jen „Online vstupenka“) a online povolení k vjezdu na Parkoviště (dále jen „Online parkovací oprávnění“).

1.10. Vstup na Prohlídkový okruh bude umožněn pouze po předložení platné vstupenky. Návštěvník je povinen mít vstupenku po celou dobu návštěvy Prohlídkového okruhu vždy u sebe, a to buď v tištěné nebo elektronické podobě tak, aby byla strojově čitelná pomocí čtečky QR kódů. Návštěvník může být kdykoliv během návštěvy Prohlídkového okruhu vyzván strážci parku nebo jinými TS Adršpach pověřenými osobami k předložení platné vstupenky.

1.11. Tyto Obchodní podmínky a Informace o zpracování osobních údajů jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavírané prostřednictvím Webového portálu mezi TS Adršpach a Zákazníkem nebo Obcí Adršpach a Zákazníkem. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se předem seznámil se zněním těchto Obchodních podmínek (dostupných na www.adrspasskeskaly.cz/obchodni-podminky) a Informacemi o zpracování osobních údajů (dostupných na www.adrspasskeskaly.cz//osobni-udaje).

II. Objednávka, uzavření smlouvy – Online vstupenka

2.1. Smluvními stranami smlouvy o koupi Online vstupenky je TS Adršpach a Zákazník. Smlouvu o koupi Online vstupenky je oprávněn uzavřít kupující, který je starší 16 let (vždy však pouze v případě, že uzavření smlouvy o koupi Online vstupenky je přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti), nebo právnická osoba.

2.2. V případě, že je zvýhodněná cena Online vstupenky vázána na splnění určitých podmínek, je osoba, která tuto Online vstupenku využije, povinna prokázat splnění uvedených podmínek na výzvu pověřené osoby TS Adršpach. Zvýhodněnou cenu Online vstupenky lze využít v následujících případech za splnění uvedených podmínek:

 • Děti od 3 do 15 let (tj. ode dne dosažení věku 3 let do dne předcházejícího dni dosažení věku 15 let) při předložení dokladu prokazující věk – např. kartička zdravotní pojišťovny.
 • Studenti do 26 let při předložení platného průkazu prokazující status studenta – např. studijní průkaz, index, ISIC, žákovská knížka, studentský průkaz na dopravu apod.
 • Osoby starší 65 let při předložení osobního dokladu prokazující věk.
 • Osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P.

Nad rámec výše uvedeného platí, že:

 • Děti do 3 let (tj. do dne předcházejícího dni dosažení věku 3 let) mají volný vstup na Prohlídkový okruh a nepotřebují ke vstupu na Prohlídkový okruh Online vstupenku.
 • Doprovod osoby s průkazem ZTP/P má volný vstup na Prohlídkový okruh a nepotřebuje ke vstupu na Prohlídkový okruh Online vstupenku.
 • Osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P mohou pro účely návštěvy Prohlídkového okruhu využít Parkoviště zdarma bez nutnosti předchozího zakoupení Online parkovacího oprávnění.

2.3. Nad rámec výše uvedených zvýhodněných cen Online vstupenky dále platí, že pokud Zákazník zakoupí Online vstupenku alespoň den před plánovanou návštěvou Prohlídkového okruhu, bude se cena Online vstupenky řídit zvýhodněným Online ceníkem dostupným na www.adrspasskeskaly.cz/cenik. Při zakoupení Online vstupenky v samotný den návštěvy Prohlídkového okruhu je cena Online vstupenky stejná jako cena vstupenky prodávané na místě v pokladně Prohlídkového okruhu (ceník pokladny taktéž dostupný na www.adrspasskeskaly.cz/cenik).

2.4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, případný tisk Online vstupenky) si hradí Zákazník sám.

2.5. Pro zakoupení Online vstupenky postupuje Zákazník dle objednávkového formuláře na Webovém portálu. Online vstupenku lze zakoupit pouze na konkrétní den a časové okno. V objednávkovém formuláři se Zákazníkovi zobrazují dny zvoleného měsíce a dostupné Online vstupenky.

2.6. Počet návštěvníků Prohlídkového okruhu je kapacitně omezen tak, že během jedné hodiny lze na Prohlídkový okruh vpustit jen omezený počet návštěvníků. Kapacitu Prohlídkového kruhu bude dle svého uvážení stanovovat TS Adršpach. Limit Online vstupenek je tedy s ohledem na výše uvedené omezen. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že limit pro nákup Online vstupenek a pro nákup vstupenek na místě je stanoven zvlášť. V případě, že není zcela vyčerpán limit pro Online vstupenky, může TS Adršpach dle potřeby navýšit limit pro vstupenky na místě tak, aby mohlo dojít k vyčerpání celkového limitu kapacit Prohlídkového okruhu.

2.7. Zákazník si v rámci vybraného dne zvolí z dostupných časů požadovaný čas návštěvy dle časového okna a zvolí požadovaný tarif Online vstupenky. V případě, že bude dle systému ve zvolený den k dispozici parkování na Parkovišti, může si Zákazník k vybrané Online vstupence přidat i koupi Online parkovacího oprávnění (blíže viz čl. III Obchodních podmínek).

2.8. Při výběru tarifu Online vstupenky si Zákazník může navolit maximálně 10 tarifních hodnot. Tarifní hodnotou se rozumí např. dospělý, dítě, rodina, pes apod.

2.9. Online vstupenka je platná pouze ve vybraný den a ve vybraném časovém okně. Zákazník může uplatnit zakoupenou Online vstupenku pouze během v objednávce vybraného časového okna. Online vstupenka obsahuje originální QR kód, který je nezbytný pro její uplatnění při vstupu na Prohlídkový okruh; tedy při vstupu je Zákazník povinen předložit Online vstupenku tak, aby bylo možné přečíst na ní obsažený QR kód čtečkou.

2.10. Pro úspěšné objednání Online vstupenky musí Zákazník řádně vyplnit objednávkový formulář na Webovém portálu. Vyjma zvolení požadovaného tarifu Online vstupenky musí Zákazník také vyplnit následující informace:

 • Jméno a příjmení
 • Adresa (ve formátu Ulice a č.p, Město, PSČ, Stát)
 • E-mail
 • Telefon

V případě, že hodnota objednávky přesáhne 10.000,- Kč, bude Zákazníkovi dána možnost vyplnit také fakturační údaje:

 • Firma
 • DIČ
 • Sídlo (ve formátu Ulice a č.p, Město, PSČ, Stát)

2.11. Všechny ceny uvedené v objednávkovém formuláři jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

2.12. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Zákazník odešle kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou TS Adršpach považovány za správné.

2.13. Na vyřízení případné stížnosti či reklamace má provozovatel TS Adršpach a Obec Adršpach lhůtu 14 dní.

III. Objednávka, uzavření smlouvy – Online parkovací oprávnění

3.1. Smluvními stranami smlouvy o koupi Online parkovacího oprávnění je Obec Adršpach a Zákazník. Smlouvu o koupi Online parkovacího oprávnění je oprávněn uzavřít kupující, který je starší 16 let (vždy však pouze v případě, že uzavření smlouvy o koupi Online vstupenky je přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti), nebo právnická osoba.

3.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, případný tisk Online parkovacího oprávnění) si hradí Zákazník sám.

3.3. Pro zakoupení Online parkovacího oprávnění Zákazník využívá objednávkový formulář pro koupi Online vstupenky na Webovém portálu. Při výběru tarifu Online vstupenky bude Zákazníkovi nabídnuta koupě Online parkovacího oprávnění s informací o aktuálně dostupných Online parkovacích oprávněních. Online parkovací oprávnění lze zakoupit pouze společně s koupí Online vstupenky a pouze na den, na který je zakoupena Online vstupenka. Online parkovací oprávnění nelze zakoupit samostatně.

3.4. Povolení k vjezdu na Parkoviště bude Obec Adršpach prodávat taktéž na místě dle vlastního uvážení a volné kapacity Parkoviště. Obec Adršpach však vždy zajistí, aby bylo zajištěno parkování na Parkovišti pro všechny vozidla se zakoupeným Online parkovacím oprávněním.

3.5. Zákazník si může v rámci jedné objednávky zakoupit maximálně 10 Online parkovacích oprávnění.

3.6. Online parkovací oprávnění je možno uplatnit po celý den a jeho platnost není vázána na konkrétní časové okno. Zákazník však může na Parkoviště vjet pouze v den uvedený na Online parkovacím oprávnění. Parkování je časově omezeno, když parkování je možné pouze v provozní době Parkoviště, která je nonstop, tj. 24 hodin denně včetně státních svátků, v den, na který má Zákazník zakoupeno Online parkovací oprávnění, vždy však maximálně po dobu 14 hodin nebo do doby, než Zákazník (respektive zaparkované vozidlo) Parkoviště opustí. Ke každému Online parkovacímu oprávnění obdrží Zákazník originální QR kód, pomocí něhož Online parkovací oprávnění uplatní při vjezdu na Parkoviště. Pokud Zákazník při koupi Online parkovacího oprávnění uvede SPZ vozidla, pro které Online parkovací oprávnění kupuje, bude tato SPZ zanesena do systému automatického rozpoznávání SPZ nainstalovaného u příjezdových závor na Parkoviště a příslušnému vozidlu s uvedenou SPZ automaticky umožní vjezd na Parkoviště bez toho, aniž by Zákazník musel uplatňovat při vjezdu na Parkoviště QR kód jeho Online parkovacího oprávnění. I v případě, že Zákazník uvede při koupi Online parkovacího oprávnění SPZ vozidla, musí být Zákazník přesto připraven a schopen uplatnit Online parkovací oprávnění při vjezdu na Parkoviště i prostřednictvím příslušného QR kódu (např. z důvodu, že by systém automatického rozpoznávání SPZ nebyl v dané chvíli v provozu nebo nebyl schopen rozpoznat SPZ vozidla). Online parkovací oprávnění lze uplatnit pro povolení k vjezdu na Parkoviště pouze jedenkrát. Opakovaný vjezd na Parkoviště na již jednou uplatněné Online parkovací oprávnění není možný, tedy jakmile Zákazník (respektive zaparkované vozidlo) opustí Parkoviště, není možné, aby se zde znovu vrátil (a to i v případě, že parkoviště opustí před koncem provozní doby Parkoviště).

3.7. Pro úspěšné objednání Online parkovacího oprávnění musí Zákazník dokončit objednávku Online vstupenky dle těchto Obchodních podmínek. Údaje zadané na Webovém portálu pro účely zakoupení Online vstupenky budou použity i pro účely zakoupení Online parkovacího oprávnění.

3.8. Všechny ceny uvedené v objednávkovém formuláři jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

3.9. Před odesláním objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku Zákazník odešle kliknutím na tlačítko „Koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou Obcí Adršpach považovány za správné.

IV. Platební podmínky

4.1. TS Adršpach a Obec Adršpach akceptují platbu pouze prostřednictvím platební brány Pays, na kterou bude Zákazník po dokončení objednávky přesměrován.

4.2. Platební brána Pays je provozována společností pays.cz s.r.o., IČO: 036 86 515, se sídlem Štefánikova 1, Brno 602 00. Na technické realizaci se podílí společnost sluzba.cz s.r.o., IČO: 176 33 303, se sídlem Štefánikova 1, Brno 602 00. Společnost pays.cz s.r.o. je subjektem oprávněným poskytovat platební služby na základě registrace u České národní banky a podléhá dohledu ČNB.

4.3. Platební brána Pays představuje jednoduchý a bezpečný způsob platby online. Po inicializaci platby budete přesměrováni na stránku platebních metod. Při platbě kartou je třeba zadat údaje z platební karty. Vaše platba pak bude připsána během několika minut. Více informací naleznete na internetové stránce: https://pays.cz/buyers.asp.

V. Doručení Online vstupenky a Online parkovacího oprávnění

5.1. Poté, co Zákazník uhradí objednávku, mu bude na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce zaslána Online vstupenka a Online parkovací oprávnění (bylo-li také zakoupeno). Jiný způsob doručení není možný. E-mail bude také obsahovat odkaz na možné storno termínu, resp. změnu termínu Online vstupenky a Online parkovacího oprávnění.

5.2. Společně s Online vstupenkou bude Zákazníkovi zaslán příslušný daňový doklad. V případě, že si Zákazník zakoupil Online vstupenku a Online parkovací oprávnění, budou Zákazníkovi zaslány daňové doklady dva – samostatný pro Online vstupenku a samostatný pro Online parkovací oprávnění.

5.3. Zákazník je povinen ihned po doručení Online vstupenku a Online parkovací oprávnění řádně zkontrolovat.

VI. Odstoupení od smlouvy, změna termínu

6.1. Zákazník bere na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. j) Občanského zákoníku nelze od smlouvy o koupi Online vstupenky, ani od smlouvy o koupi Online parkovacího oprávnění odstoupit postupem podle ust. § 1829 Občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť v daném případě jde o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.

6.2. TS Adršpach a Obec Adršpach mohou Online vstupenku a Online parkovací oprávnění stornovat z důvodu mimořádné události, která znemožňuje či výrazně omezuje užití Prohlídkového okruhu či Parkoviště. Takovým důvodem může být např. uzavření Prohlídkového okruhu, přírodní katastrofa v oblasti Adršpašsko-teplických skal či uzavření Parkoviště. O mimořádných událostech bude TS Adršpach a Obec Adršpach informovat taktéž na webových stránkách adrspasskeskaly.cz. Zákazníkům, jejichž Online vstupenka a Online parkovací oprávnění budou takto stornována bude umožněna změna termínu prostřednictvím slevového voucheru v hodnotě jejich objednávky.

6.3. Zákazník může změnit termíny, na který byla objednána Online vstupenka a Online parkovací oprávnění, vždy však nejpozději 7 dnů před objednaným termínem návštěvy Prohlídkového okruhu. Pokud si Zákazník zakoupil Online parkovací oprávnění, pak storno termínu Online vstupenky je možné pouze za současného storna termínu Online parkovacího oprávnění.

6.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že storno termínu není odstoupením od smlouvy o koupi Online vstupenky, ani odstoupením od smlouvy o Online parkovacím oprávnění, Zákazník tedy nemá nárok na vrácení peněz. TS Adršpach a Obec Adršpach mu však umožní využití Online vstupenky a Online parkovacího oprávnění v jiném termínu, pokud bude dostupný, vždy však nejpozději 6 (šesti) měsíců ode dne rezervace prvního termínu. Při stornu termínu Online vstupenky, resp. Online parkovacího oprávnění, bude Zákazníkovi na v objednávce zadanou e-mailovou adresu zaslán voucher v nominální hodnotě Online vstupenky a Online parkovacího oprávnění (dále jen „Voucher“). Voucher lze uplatnit při nákupu na Webovém portálu při závěrečném shrnutí objednávky zadáním kódu, který je na Voucheru uveden.

6.5. Uplatnitelnost Voucheru reflektuje, pokud si Zákazník zakoupil Online vstupenku s Online parkovacím oprávněním. V takovém případě se hodnota Voucheru skládá z ceny Online vstupenky a ceny Online parkovacího oprávnění. Hodnotu takového Voucheru lze uplatnit na nákup Online vstupenky pouze do částky, ze které se Voucher skládá z ceny Online vstupenky a stejně tak lze hodnotu takového Voucheru uplatnit na nákup Online parkovacího oprávnění pouze do částky, ze které se Voucher skládá z ceny Parkovacího oprávnění (s ohledem na to, že se jedná pouze o změnu termínu, nikoliv o nový nákup, tedy již zakoupené Online parkovací oprávnění nelze zaměnit za Online vstupenku a naopak). Zákazník může uplatňovat Voucher opakovaně až do vyčerpání hodnoty Voucheru, tedy pokud je zakoupena Online vstupenka pro více osob, lze změnit termín tak, že pro každou osobu lze rezervovat jiný termín.

6.6. Online vstupenka a Online parkovací oprávnění se stávají stornováním neplatnými a TS Adršpach a Obec Adršpach provede jejich zneplatnění v elektronickém systému; takto zneplatněnou Online vstupenku a Online parkovací oprávnění nelze užít ke svému původnímu účelu a v případě jejich uplatnění Zákazníkem nebo jakoukoliv jinou osobou nebudou přijata.

6.7. V případě, že Zákazník Online vstupenku nebo Online parkování nevyužije v daném termínu, případně pokud využije storna termínu a neuplatí Voucher v době jeho platnosti, nemá nárok na vrácení peněz.

VII. Práva Zákazníka z vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména občanským zákoníkem.

7.2. TS Adršpach a Obec Adršpach odpovídají za to, že plní Zákazníkovi bez vad s vlastnostmi vymíněnými nebo obvyklými tak, aby bylo možné použít předmět plnění podle smlouvy, a je-li stranám znám, i podle účelu smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že Prohlídkový okruh se nachází ve volné přírodě a že TS Adršpach nemůže garantovat, že Prohlídkový okruh bude přístupný v celém svém rozsahu nebo bez omezení, a to ať již z důvodů povětrnostních, klimatických či jiných.

7.3. O vadné plnění ze strany TS Adršpach nebo Obce Adršpach jde zejména a) poskytnou-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti, b) neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují, c) ujistí-li Zákazníka v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání.

7.4. Vadu je Zákazník povinen oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl s vynaložením náležité péče zjistit. V oznámení vady musí Zákazník uvést stručný popis závady.

7.5. Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u TS Adršpach, jedná-li se o vady plnění v souvislosti s Online vstupenkou, nebo Obce Adršpach, jedná-li se o vady plnění v souvislosti s Online parkovacím oprávněním, na adrese sídla či storno@adrspasskeskaly.cz.

7.7. TS Adršpach nebo Obec Adršpach neodpovídají za jakoukoliv ztrátu Online vstupenky a Online parkovacího oprávnění, jejich odcizení, poškození nebo zneužití jakoukoliv třetí osobou. Služby, které Zákazník na podkladě Online vstupenky či Online parkovacího oprávnění nevyužil, propadají a TS Adršpach nebo Obec Adršpach nejsou povinni Zákazníkovi vracet jejich cenu nebo poměrnou část ceny. Online vstupenku a Online parkovací oprávnění je možné zakoupit pouze prostřednictvím Webového portálu, předprodej Online vstupenek a Online parkovacích oprávnění je zakázán. TS Adršpach a Obec Adršpach v žádném případě neodpovídají za platnost a pravost Online vstupenky či Online parkovacího oprávnění, které by případně (v rozporu s těmito Obchodními podmínkami) byly zakoupeny od třetí osoby.

7.8. TS Adršpach nebo Obec Adršpach nenesou žádnou odpovědnost za to, že Online vstupenka či Online parkovací oprávnění nebudou Zákazníkovi dodány z důvodů spočívajících na straně Zákazníka.

VIII. Provozní řád

8.1. Návštěvník prohlídkového okruhu v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály je povinen se při návštěvě řídit Provozním řádem prohlídkového okruhu. Provozní řád je k dispozici zde www.adrspasskeskaly.cz/provozni-rad.

IX. Ochrana osobních údajů

9.1. TS Adršpach a Obec Adršpach jsou správci osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 94/46/ES („GDPR“) a jako správci zpracovávají veškeré osobní údaje svých Zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména GDPR a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Více informací o ochraně osobních údajů v dokumentech Informace o zpracování osobních údajů TS Adršpach a Informace o zpracování osobních údajů Obec Adršpach zde www.adrspasskeskaly.cz/osobni-udaje.

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Veškeré právní vztahy vyplývající a související se smlouvou uzavíranou prostřednictvím Webového portálu, jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky.

10.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.6.2023 a jsou k dispozici v sídle TS Adršpach a Obec Adršpach nebo elektronicky na adrese www.adrspasskeskaly.cz

Ke stažení