Provozní řád prohlídkového okruhu

Adršpašské skály se svou rozlohou, koncentrací skalních útvarů, jejich reliéfem a ojedinělým ekosystémem představují výjimečnou přírodní hodnotu. Prosíme Vás, abyste přijali s pochopením omezení, dané tímto řádem, a také to že zaplatíte určité vstupné. Podílíte se tím na zajištění obnovy a nezbytné údržby v rezervaci.

Provozní řád prohlídkového okruhu v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály

Adršpašské skály se svou rozlohou, koncentrací skalních útvarů, jejich reliéfem a ojedinělým ekosystémem představují výjimečnou přírodní hodnotu. Prosíme Vás, abyste přijali s pochopením omezení, dané tímto řádem, a také to že zaplatíte určité vstupné. Podílíte se tím na zajištění obnovy a nezbytné údržby v rezervaci.                                                                                         

 1. Návštěvníci v NPR jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992Sb a vyhlášky 157/1991 o zřízení CHKO Broumovsko a tohoto provozního řádu.
 2. Prohlídkový okruh je přístupný celoročně. V zimních měsících s omezením pouze na úseky, na kterých je prováděna údržba. Vstup na okruh je u infocentra. Pokladna na plavbu po Skalním jezírku je u jeho přístupového schodiště.
 3. Pohyb návštěvníků je možný pouze po značených turistických cestách. Vstup a pohyb mimo vyznačené trasy je zakázán. Návštěvnici jsou povinni dodržovat písemné a slovní pokyny lesní stráže, orgánů ochrany přírody a pracovníků správy skal.
 4. Vstupem do areálu dává návštěvník souhlas s případným zveřejněním své fotografie pro účely propagace Adršpašských skal.
 5. Osoby vstupující na prohlídkové trasy mimo prostory pokladen činí tak na vlastní nebezpečí.
 6. Pokud je otevřena pokladna nebo infocentrum je návštěvník povinen zakoupit vstupenku.
 7. Doprovod držitele průkazu ZTP-P má nárok na vstupné zdarma. Větší skupiny mohou na objednání využít průvodcovských služeb.
 8. Horolezci jsou povinni dodržovat pravidla sportovního lezení uvedené v Pravidlech lezení v pískovcových skalních oblastech v Čechách.
 9. Jednorázová vstupenka zakoupená při vstupu do Teplických skal platí při průchodu Vlčí roklí i v Adršpašských skalách a naopak, vstupenka z Adršpašských skal po průchodu Vlčí roklí  platí i v Teplických skalách. Po opuštění okruhu však pozbývají platnost. Návštěvníkům bez platné vstupenky bude při kontrole na okruhu prodána náhradní vstupenka.
 10. V zatopeném prostoru bývalé pískovny je zákaz koupání.
 11. Na celém území NPR je zakázáno zejména:
  • poškozovat provozní vybavení, zábradlí. schody, lavičky, značení a informační tabulky                                                                                    
  • poškozovat skály psaním nebo vyrýváním nápisů
  • vytrhávat sazenice stromů, trhat rostliny, odchytávat volně žijící živočichy
  • kouřit, rozdělávat ohně, tábořit nebo bivakovat
  • znečišťovat prohlídkové trasy a jejich okolí odpadky
  • volné pobíhání psů
  • jízda na koních a kolech (platí i zákaz vedení kola vedle sebe) mimo k tomu účelu zvláště vyznačené trasy
  • rušit klid a ticho
  • chodit mimo vyznačené trasy
  • létat s dronem                                                                                                        
 12. Strážní služba a pracovníci správy skal jsou oprávněni provádět kontrolu vstupenek. Stráž ochrany přírody je oprávněna podle § 81 kontrolovat totožnost osob a při porušení zákona je oprávněna udělit pokutu nebo vykázat návštěvníka z prohlídkového okruhu.

Zakoupením vstupenky souhlasíte s ustanoveními tohoto provozního řádu. Dodržováním návštěvních podmínek pomůžete uchovat jedinečné přírodní prostředí v Adršpašsko-teplických skalách i pro další generace návštěvníků za což Vám provozovatel TS Adršpach, s.r.o. děkuje.