Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe


I. Postanowienia wstępne

1.1    Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej "Ogólne warunki") regulują prawa i obowiązki stron umowy związane z korzystaniem z portalu internetowego pod adresem adrspasskeskaly.cz/online-vstupenky (zwany dalej "Portal internetowy"), w szczególności relacje prawne wynikające w związku lub na podstawie umowy zawartej między firmą Technické služby Adršpach, s.r.o., o numerze identyfikacji podatkowej 252 99 115, z siedzibą w Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach, wpisaną do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Hradec Kralove pod numerem C 14110 (zwanej dalej "TS Adršpach"), jako operatorem Portalu internetowego i Trasy zwiedzania, a klientem Portalu internetowego oraz dalsze relacje prawne wynikające w związku lub na podstawie umowy zawartej między gminą Adršpach, o numerze identyfikacji podatkowej 006 53 560, Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach (zwanej dalej "Gminą Adršpach"), jako operatorem parkingu, a klientem Portalu internetowego. Ogólne warunki są zgodne z postanowieniami § 1751 ustawy 89/2012 z dnia 2 listopada 2012 r., Kodeks cywilny, w obowiązującym brzmieniu (zwanej dalej "Kodeksem cywilnym").


1.2    Dane kontaktowe TS Adršpach: Adres:

Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach

E-mail: info@adrspasskeskaly.cz

Telefon: +420 731 151 656


1.3    Dane kontaktowe Obce Adršpach: Adres:

Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach

E-mail: ou1@obecadrspach.cz

Telefon: +420 491 586 038


1.4    Przedsiębiorcą jest osoba, która w rozumieniu przepisów § 420 i następnych Kodeksu cywilnego wykonuje na własny rachunek i odpowiedzialność działalność zarobkową w sposób rzemieślniczy lub podobny, z zamiarem dokonywania tego systematycznie w celu osiągnięcia zysku. W celu ochrony konsumenta, przedsiębiorcą uważa się również każdą osobę, która zawiera umowy związane z własną działalnością handlową, produkcyjną lub podobną, lub wykonuje samodzielnie swoje zawodowe obowiązki, albo osobę, która działa w imieniu lub na rzecz przedsiębiorcy, oraz osobę wpisaną do rejestru przedsiębiorców (dalej: "Przedsiębiorca").

1.5    Konsumentem jest każda osoba, która przy zawieraniu umowy lub w trakcie działania z sprzedawcą na mocy § 419 Kodeksu cywilnego działa poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu (dalej zwany "Konsumentem").

1.6    "Klient" to użytkownik portalu internetowego, który zawiera umowę z TS Adršpach lub Obcí Adršpach za pośrednictwem portalu internetowego.

1.7    Operatorem trasy widokowej w narodowym rezerwacie przyrody Adršpašsko-teplické skály (dalej "Trasa widokowa") jest TS Adršpach.

1.8    Właścicielem parkingu (dalej tylko „Parking”) jest gmina Adršpach.

1.9    Wejście na szlak turystyczny i wjazd na Parking są płatne. Wstępne opłaty służą do utrzymania i naprawy infrastruktury dla zwiedzających oraz zapewnienia funkcjonowania szlaku turystycznego i Parkingu. Bilet wstępu stanowi opłatę za korzystanie ze szlaku turystycznego. Bilet wstępu na szlak turystyczny i zezwolenie na wjazd na Parking można zakupić online za pośrednictwem portalu internetowego lub bezpośrednio na miejscu. TS Adršpach prowadzi portal internetowy w celu sprzedaży biletów online na szlak turystyczny (dalej tylko „Bilet online”) oraz zezwoleń online na wjazd na Parking (dalej tylko „Online zezwolenie parkingowe”).

1.10    Wejście na trasę zwiedzania będzie możliwe tylko po okazaniu ważnego biletu. Odwiedzający jest zobowiązany mieć bilet przy sobie przez cały czas pobytu na trasie zwiedzania, w postaci wydrukowanej lub elektronicznej, tak aby był czytny maszynowo za pomocą czytnika kodów QR. Odwiedzający może być w każdej chwili podczas pobytu na trasie zwiedzania wezwany przez strażnika parku lub inną osobę upoważnioną przez TS Adršpach do okazania ważnego biletu.

1.11    Niniejsze Warunki handlowe oraz Informacje o przetwarzaniu danych osobowych są integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Portalu internetowego między TS Adršpach a Klientem lub Gminą Adršpach a Klientem. Wysyłając zamówienie, Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią tych Warunków handlowych www.adrspasskeskaly.cz/pl/obchodni-podminky oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych www.adrspasskeskaly.cz/pl/osobni-udaje.


II. Zamówienie, zawarcie umowz - Bilet online

2.1    Stronami umowy sprzedaży Biletu online są TS Adršpach i Klient. Kupujący, który ma co najmniej 16 lat, jest uprawniony do zawarcia umowy sprzedaży Biletu online (jednakże tylko wtedy, gdy zawarcie umowy sprzedaży Biletu online jest proporcjonalne do jego dojrzałości umysłowej i woli), lub osoba prawna.

2.2    W przypadku, gdy cena Biletu online jest uzależniona od spełnienia określonych warunków (np. zniżka dla dzieci, zniżka dla osób powyżej 65 lat), osoba, która korzysta z tego Biletu online, jest zobowiązana do udowodnienia spełnienia tych warunków na żądanie upoważnionej osoby TS Adršpach.

2.3    Ponad podane powyżej preferencyjne ceny Biletów Online obowiązuje, że jeśli Klient zakupi Bilet Online co najmniej dzień przed planowaną wizytą na Trasie Zwiedzania, cena Biletu Online będzie uwzględniała preferencyjny cennik Online dostępny na stronie www.adrspasskeskaly.cz/cenik. Przy zakupie Biletu Online w dniu samej wizyty na Trasie Zwiedzania cena Biletu Online jest taka sama jak cena biletu sprzedawanego na miejscu w kasie Trasy Zwiedzania (cennik kasy jest również dostępny na stronie www.adrspasskeskaly.cz/cenik).

2.4    Klient wyraża zgodę na korzystanie z środków komunikacji na odległość podczas zawierania umowy. Koszty związane z korzystaniem przez Klienta z środków komunikacji na odległość w związku z zawarciem umowy (koszty połączenia internetowego, koszty połączeń telefonicznych, ewentualny wydruk Biletu online) ponosi Klient sam.

2.5    Aby zakupić bilet online, Klient postępuje zgodnie z formularzem zamówienia na portalu internetowym. Bilet online można zakupić tylko na konkretny dzień i okno czasowe. W formularzu zamówienia Klientowi wyświetlają się dni wybranego miesiąca oraz dostępne bilety online.

2.6    Liczba zwiedzających na trasie zwiedzania jest ograniczona pojemnością, tak że podczas jednej godziny można wprowadzić na trasę zwiedzania tylko ograniczoną liczbę osób. Pojemność trasy zwiedzania będzie ustalana według własnego uznania przez TS Adršpach. Ograniczenie liczby biletów online wynika z powyższego. W celu wykluczenia wszelkich wątpliwości, ograniczenie dla zakupu biletów online i na miejscu jest ustalane osobno. W przypadku, gdy limit dla biletów online nie został całkowicie wyczerpany, TS Adršpach może w razie potrzeby zwiększyć limit dla biletów na miejscu, aby można było wyczerpać całkowity limit pojemności trasy zwiedzania.

2.7    Klient wybiera w ramach wybranego dnia pożądany czas wizyty z dostępnych okien czasowych i wybiera pożądany taryfę biletu online. W przypadku gdy system informuje, że w wybranym dniu dostępne jest parkowanie na parkingu, Klient może dodać do wybranego biletu online zakup online uprawnienia do parkowania (szczegóły znajdują się w artykule III Ogólne warunki handlowe).

2.8    Przy wyborze taryfy biletu online Klient może wybrać maksymalnie 10 wartości taryfowych. Wartością taryfy jest na przykład dorosły, dziecko, rodzina, pies itp.

2.9    Bilet online jest ważny tylko w wybrany dzień i w wybranym przedziale czasowym. Klient może skorzystać z zakupionego biletu online tylko w trakcie wybranego przedziału czasowego. Bilet online zawiera oryginalny kod QR, który jest niezbędny do jego zastosowania przy wejściu na trasę zwiedzania; w związku z tym Klient jest zobowiązany do przedstawienia biletu online w taki sposób, aby kod QR mógł być odczytany przez czytnik.

2.10    Aby pomyślnie zamówić bilet online, Klient musi prawidłowo wypełnić formularz zamówienia na portalu internetowym. Poza wyborem żądanego taryfy biletu online, Klient musi również podać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko
 • Adres (w formacie Ulica i nr domu, Miasto, Kod pocztowy, Kraj)
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

W przypadku gdy wartość zamówienia przekroczy 10.000,- Kč, Klientowi zostanie udostępniona możliwość uzupełnienia danych do faktury:

 • Nazwa firmy
 • Numer identyfikacji podatkowej (IČ)
 • Numer identyfikacji podatkowej VAT (DIČ)
 • Adres siedziby (w formacie ulica i numer domu, miasto, kod pocztowy, państwo)

2.11    Wszystkie ceny podane w formularzu zamówienia są końcowe i zawierają podatek VAT.

2.12    Przed wysłaniem zamówienia Klientowi umożliwia się sprawdzenie i zmianę wprowadzonych do zamówienia danych. Klient wysyła zamówienie, klikając przycisk "Kup". Informacje podane w zamówieniu są uważane przez TS Adršpach za prawidłowe.


III.    Zamówienie, zawarcie - Przepustka parkingova online

3.1    Stronami umowy kupna Przepustki parkingowej online są Gmina Adršpach i Klient. Umowę kupna Przepustki parkingowej online może zawrzeć kupujący, który ma ukończone 16 lat (ale zawsze tylko w przypadku, gdy zawarcie umowy kupna biletu online jest adekwatne do jego zdolności poznawczych i woli), lub osoba prawna.

3.2    Klient wyraża zgodę na korzystanie z narzędzi komunikacyjnych na odległość w czasie zawierania umowy. Koszty wynikłe dla Klienta w związku z korzystaniem z narzędzi komunikacyjnych na odległość w czasie zawierania umowy (koszty związane z połączeniem internetowym, koszty rozmów telefonicznych, koszty ewentualnego wydruku Online parkovacího oprávnění) ponosi sam Klient.

3.3    Klient, który chce zakupić prawo do parkowania online, korzysta z formularza zamówienia biletu online na portalu internetowym. Podczas wyboru cennika biletów online Klientowi zostanie zaoferowana możliwość zakupu prawa do parkowania online wraz z informacją o aktualnie dostępnych prawach do parkowania online. Prawo do parkowania online można kupić tylko wraz z zakupem biletu online i tylko na dzień, na który zakupiony jest bilet online. Prawa do parkowania online nie można kupić oddzielnie.

3.4    Pozwolenia na wjazd na parking będą również sprzedawane przez Gminę Adršpach na miejscu według własnego uznania i wolnej przestrzeni parkingowej. Jednak Gmina Adršpach zawsze zapewni, że na parkingu będzie miejsce dla wszystkich pojazdów z zakupionym prawem do parkowania online.

3.5    Klient może w ramach jednego zamówienia zakupić maksymalnie 10 online pozwolenia parkingowe.

3.6    Online pozwolenie parkingowe może być wykorzystane przez cały dzień, a jego ważność nie jest uzależniona od konkretnego przedziału czasowego. Klient może jednak wjechać na parking tylko w dniu, który jest wskazany na online pozwoleniu parkingowym. Parking jest ograniczony czasowo, kiedy jest możliwy tylko w czasie pracy parkingu, który jest czynny przez całą dobę, włącznie ze świętami państwowymi, w dniu, w którym Klient ma zakupione online pozwolenie parkingowe, jednak zawsze maksymalnie przez okres 12 godzin lub do czasu, gdy Klient (lub zaparkowany samochód) opuści parking. Klient otrzyma oryginalny kod QR dla każdego online pozwolenia parkingowego, który umożliwi wykorzystanie pozwolenia podczas wjazdu na parking. Online pozwolenie parkingowe można wykorzystać tylko raz do zezwolenia na wjazd na parking. Ponowny wjazd na parking na już wykorzystane online pozwolenie parkingowe nie jest możliwy, co oznacza, że po opuszczeniu parkingu przez Klienta (lub zaparkowany samochód) nie jest możliwe ponowne tam powrócenie (nawet jeśli opuszczenie parkingu nastąpi przed końcem czasu pracy parkingu).

3.7    Aby Klient mógł pomyślnie złożyć zamówienie na online pozwolenie parkingowe, musi ukończyć zamówienie biletu online zgodnie z niniejszymi Warunkami handlowymi. Dane wprowadzone na portalu internetowym w celu zakupu biletu online będą również wykorzystywane do celów zakupu online pozwolenia parkingowego.

3.8    Wszystkie ceny podane w formularzu zamówienia są ostateczne i zawierają podatek VAT.

3.9    Przed wysłaniem zamówienia Klientowi umożliwia się sprawdzenie i zmianę danych wprowadzonych do zamówienia. Zamówienie Klient przesyła klikając przycisk „Kup”. Dane podane w zamówieniu są uważane za poprawne przez Gminę Adršpach.


IV.    Warunki płatności

4.1    TS Adršpach i Obec Adršpach akceptują płatności wyłącznie za pośrednictwem bramy płatniczej FONDY, do której Klient zostanie przekierowany po zakończeniu zamówienia.

4.2    Brama płatnicza FONDY jest obsługiwana przez firmę FONDY LTD, z siedzibą przy 40 Gracechurch Street, Londyn EC3V 0BT, Anglia. Firma Fondy Ltd. jest zarejestrowana w Anglii pod numerem 10063984 i jest autoryzowana oraz regulowana przez Financial Conduct Authority jako instytucja pieniądza elektronicznego. Numer referencyjny firmy: 900705.

4.3    Brama płatnicza FONDY stanowi prosty i bezpieczny sposób płatności online. Brama płatnicza Fondy jest pod nadzorem Narodowego Banku / numer upoważnienia FCA UK, nr 900705 /. Po wybraniu opcji płatności zostaniesz przekierowany na stronę banku. Przy płatności kartą kredytową należy podać dane karty płatniczej. Twoja płatność zostanie zaksięgowana w ciągu kilku minut. W ten sposób zapłacisz kartą płatniczą przez internet. Ta forma płatności nie jest obciążana dodatkowymi kosztami. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://fondy.io/. W razie potrzeby skontaktuj się z nami pod adresem: dalibor.tetrev@fondy.eu.

V.    Dostawa biletu online i uprawnienia do parkowania online

5.1    Po dokonaniu płatności za zamówienie, Bilet online oraz Uprawnienia do parkowania online (jeśli również zostały zakupione) zostaną wysłane na adres e-mail podany w zamówieniu. Inny sposób dostawy nie jest możliwy. E-mail zawiera również link do anulowania lub zmiany terminu Biletu online i Uprawnienia do parkowania online.

5.2    Razem z Online biletami zostanie wysłany odpowiedni dokument podatkowy. W przypadku, gdy Klient kupił Online bilet i pozwolenie na parkowanie online, zostaną wysłane dwa osobne dokumenty podatkowe - jeden dla Online biletu, drugi dla pozwolenia na parkowanie online.

5.3    Klient jest zobowiązany natychmiast po otrzymaniu Online biletu i pozwolenia na parkowanie online dokładnie je sprawdzić.


VI.    Zwrot towaru, zmiana terminu

6.1    Klient zauważa, że zgodnie z art. § 1837 lit. j) Kodeksu cywilnego, nie może odstąpić od umowy dotyczącej zakupu biletu online ani od umowy dotyczącej zakupu prawa do parkowania online, stosując przepisy art. § 1829 Kodeksu cywilnego (odstąpienie w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny), ponieważ w tym przypadku mowa jest o umowie o korzystanie z czasu wolnego, a wykonanie usługi jest świadczone w określonym terminie.

6.2    TS Adršpach i Gmina Adršpach mogą anulować bilet online i upoważnienie do parkowania online z powodu nadzwyczajnego zdarzenia, które uniemożliwia lub znacznie ogranicza korzystanie z trasy turystycznej lub parkingu. Takim powodem może być np. zamknięcie trasy turystycznej, katastrofa naturalna w rejonie skał Adršpašsko-teplických lub zamknięcie parkingu. O nadzwyczajnych zdarzeniach TS Adršpach i Gmina Adršpach będą informować również na stronie adrspasskeskaly.cz. Klientom, których bilet online i upoważnienie do parkowania online zostaną w ten sposób anulowane, umożliwiona będzie zmiana terminu za pomocą kuponu rabatowego o wartości ich zamówienia.

6.3    Klient ma prawo zmienić daty, na które został zamówiony Bilet Online oraz uprawnienia do parkowania Online, jednak musi to zrobić najpóźniej na 7 dni przed datą zaplanowanej wizyty na wycieczce Prohlídkový okruh. Jeśli Klient zakupił uprawnienie do parkowania Online, to anulowanie daty Biletu Online jest możliwe tylko w przypadku jednoczesnego anulowania daty uprawnienia do parkowania Online.

6.4    W celu wykluczenia jakichkolwiek wątpliwości, stwierdza się, że anulowanie daty nie jest odstąpieniem od umowy o zakupie Biletu Online ani odstąpieniem od umowy o uprawnieniu do parkowania Online, Klient nie ma więc prawa do zwrotu pieniędzy. TS Adršpach i Obec Adršpach jednak umożliwią mu wykorzystanie Biletu Online oraz uprawnienia do parkowania Online w innym terminie, jeśli będzie dostępny, jednak nie później niż 6 (sześć) miesięcy od dnia zarezerwowania pierwszej daty. W przypadku anulowania daty Biletu Online lub uprawnienia do parkowania Online, na adres e-mail podany w zamówieniu zostanie wysłany Voucher o nominale Biletu Online i uprawnienia do parkowania Online (dalej „Voucher”). Voucher można zrealizować podczas zakupów na portalu internetowym przez wpisanie kodu, który jest umieszczony na Voucherze, na etapie podsumowania zamówienia.

6.5    Wykorzystanie vouchera odzwierciedla sytuację, w której Klient zakupił bilet online wraz z internetowym uprawnieniem parkingowym. W takim przypadku wartość vouchera składa się z ceny biletu online oraz ceny internetowego uprawnienia parkingowego. Wartość takiego vouchera można wykorzystać do zakupu biletu online tylko do kwoty, z której voucher składa się z ceny biletu online, a także wartość takiego vouchera można wykorzystać do zakupu internetowego uprawnienia parkingowego tylko do kwoty, z której voucher składa się z ceny uprawnienia parkingowego (z uwzględnieniem faktu, że dotyczy to tylko zmiany terminu, a nie nowego zakupu, czyli już zakupione uprawnienie parkingowe nie można wymienić na bilet online i na odwrót). Klient może wykorzystywać voucher wielokrotnie aż do wyczerpania wartości vouchera, więc jeśli zakupiony jest bilet online dla wielu osób, można zmienić termin tak, aby dla każdej osoby można było zarezerwować inny termin.

6.6    Bilet online i online pozwolenie parkingowe stają się nieważne i TS Adršpach oraz Gmina Adršpach dokonają ich unieważnienia w systemie elektronicznym. Unieważnione w ten sposób bilety online i pozwolenia parkingowe online nie mogą być użyte do swojego pierwotnego celu, a w przypadku ich wykorzystania przez Klienta lub inną osobę nie będą honorowane.

6.7    W przypadku, gdy Klient nie wykorzysta biletu online lub parkowania online w określonym terminie lub jeśli anuluje termin i nie wykorzysta Voucheru w jego ważności, nie ma prawa do zwrotu pieniędzy.


VII.    Prawa klienta z tytułu wadliwego wykonania umowy

7.1    Prawa i obowiązki stron umowy w przypadku wadliwego wykonania regulowane są odpowiednimi ogólnie obowiązującymi przepisami, w szczególności Kodeksem cywilnym.

7.2    TS Adršpach a Obec Adršpach są odpowiedzialne za świadczenie usług bez wad z cechami określonymi lub powszechnymi tak, aby przedmiot usługi mógł być używany zgodnie z umową oraz, jeśli jest to stronom znane, zgodnie z celem umowy. Klient przyjmuje do wiadomości, że Trasa turystyczna znajduje się na wolnym powietrzu i że TS Adršpach nie może zagwarantować, że Trasa turystyczna będzie dostępna w całym zakresie lub bez ograniczeń, niezależnie od przyczyn, takich jak warunki pogodowe, klimatyczne lub inne.

7.3    W przypadku wadliwego wykonania przez TS Adršpach lub Obec Adršpach, w szczególności chodzi o:

 • dostarczenie przedmiotu wykonania, który nie ma określonych lub uzgodnionych właściwości,
 • niezwrócenie uwagi na wady, które posiada przedmiot wykonania, chociaż zwykle nie występują przy takim przedmiocie,
 • zapewnienie Klienta w sprzeczności ze stanem faktycznym, że przedmiot wykonania nie ma żadnych wad lub że przedmiot nadaje się do określonego użytku.

7.4    Wada powinna być zgłoszona przez Klienta bez zbędnego opóźnienia po tym, jak mógł ją zauważyć z należytą starannością. W zgłoszeniu wady Klient powinien podać krótki opis usterki.

7.5    Jeśli wada jest usuwalna, Klient może żądać naprawy lub uzupełnienia brakującego elementu lub uzyskać stosowną zniżkę z ceny. Jeśli nie można usunąć wady i nie można w pełni korzystać z przedmiotu, Klient może odstąpić od umowy lub żądać stosownej zniżki z ceny.

7.6    Prawa z tytułu wadliwego wykonania umowy Klient może dochodzić u TS Adršpach, jeśli chodzi o wady wykonania związane z Biletami Online, lub u Obce Adršpach, jeśli chodzi o wady wykonania związane z Online uprawnieniem parkingowym, na adresie siedziby lub za pośrednictwem storno@adrspasskeskaly.cz.

7.7    TS Adršpach lub Gmina Adršpach nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę biletu online lub prawa do parkowania online, ich kradzież, uszkodzenie lub wykorzystanie przez jakąkolwiek trzecią osobę. Usługi, których Klient nie wykorzystał na podstawie biletu online lub prawa do parkowania online, przepadają, a TS Adršpach lub Gmina Adršpach nie są zobowiązane do zwrotu ich ceny lub proporcjonalnej części ceny. Bilet online i prawo do parkowania online można kupić tylko za pośrednictwem portalu internetowego, przedsprzedaż biletów online i praw do parkowania online jest zabroniona. TS Adršpach i Gmina Adršpach w żadnym przypadku nie odpowiadają za ważność i autentyczność biletu online lub prawa do parkowania online, które zostały ewentualnie (w sprzeczności z niniejszymi Warunkami handlowymi) kupione od osoby trzeciej.

7.8    TS Adršpach lub Gmina Adršpach nie ponoszą odpowiedzialności za to, że bilet online lub prawo do parkowania online nie zostaną dostarczone Klientowi z powodu okoliczności leżących po stronie Klienta.

VIII. Regulamin ruchu

8.1    Osoba odwiedzająca trasę wycieczkową w Narodowym Rezerwacie Przyrody Skalne Miasto Adršpach-Teplice jest zobowiązana do przestrzegania Regulaminu ruchu na trasie wycieczkowej podczas wizyty. Regulamin ruchu jest dostępny tutaj: www.adrspasskeskaly.cz/pl/provozni-rad-prohlidkoveho-okruhu.

IX.    Ochrona danych osobowych

9.1    TS Adršpach i Obec Adršpach są administratorami danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („GDPR”), a jako administratorzy przetwarzają wszystkie dane osobowe swoich Klientów zgodnie z przepisami prawnymi, w szczególności z GDPR oraz ustawą nr 480/2004 Zb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, w brzmieniu obowiązującym. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajduje się w Dokumentach Informacja o przetwarzaniu danych osobowych TS Adršpach i Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Obec Adršpach na stronie www.adrspasskeskaly.cz/pl/osobni-udaje.

X.    Postanowienia końcowe

10.1    Wszelkie stosunki prawne wynikające z umowy zawieranej za pośrednictwem portalu internetowego, którego częścią są niniejsze Warunki handlowe, są uregulowane prawem czeskim.

10.2    Niniejsze Warunki handlowe obowiązują od 1.6.2023 roku i są dostępne w siedzibie TS Adršpach i Obec Adršpach lub w formie elektronicznej na stronie adrspasskeskaly.cz.

Do pobrania